• Nadstavbové štúdium II.termín

     • Riaditeľka Spojenej školy oznamuje, že z dôvodu voľných miest

      sa uskutoční druhý termín prijímacieho konania do I. ročníka denného nadstavbového štúdia

      pre šk. rok 2020/2021 v študijnom odbore 6426 L  vlasová kozmetika

      dňa 24. augusta 2020 podľa kritérií zverejnených na stránke školy www.sszaby.sk.

      Prihlášky na štúdium  potvrdené lekárom spolu s kópiami vysvedčení z I., II., III. ročníka strednej školy,  kópiou výučného listu  je potrebné zaslať do  14. 08. 2020 na adresu Spojenej školy. 

      Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 26.08.2020 od 09.00 do 14.00 hod. na sekretariáte

      školy.  Zápisu sa zúčastní plnoletý uchádzač.

      V Žiline, 03.07.2020

                                                                                        Ing. Beáta Palovská, v.r.

                                                                                        riaditeľka Spojenej školy