• Obchodná verejná súťaž

    • ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja  v správe Spojenej školy, Hlavná 2,  010 09 Žilina- Bytčica

     č. 02/2020

      

     Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica , v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho  kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „Zásad“), zverejňuje zámerpriameho nájmu svojho majetku.

      

     Predmetom priameho nájmu  je:

      

     nebytový priestor  – bufet o výmere 30 m2, nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 451, postavenej na pozemku parc. KN–C č. 340/2, zapísanej na liste vlastníctva č. 806 pre katastrálne územie Bytčica

     Podmienky priameho nájmu:

      

     1. Najnižšia ponuková cena za predmet priameho nájmu je vo výške 73,00 €/m2/rok.

     2. Doba nájmu: určitá,  na dobu 3 rokov.

     3. Účel nájmu:prevádzkovanie bufetu

     4.Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 11. 8.  2020  do 14.00 h. Ponuku žiadame predložiť na sekretariáte vyhlasovateľa alebo poštou na adresu vyhlasovateľa: Spojená škola, Hlavná 2,  010 09 Žilina – Bytčica  tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte  vyhlasovateľa do 11. 8.  2020 do 14.00 h.

     5. Uchádzač nesmie byť osobou v zmysle § 9a odsek 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, o čom je povinný predložiť písomné prehlásenie ako súčasť svojej ponuky.
     6. Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať:

     • pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska,
     • pri FO – podnikateľovi: meno, priezvisko, obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené)
     • pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), doklad o ustanovení štatutárneho zástupcu konať za PO,

     ponúknutú cenu a spôsob jej úhrady, účel využitia predmetu priameho nájmu vzhľadom na predmet činnosti, ktorý bude záujemca na predmete nájmu vykonávať.

     7. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 02/2020, NEOTVÁRAŤ“.

     8.Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční v pracovných dňochod 29. 7. – 10. 8. 2020 v čase od 14:00 h. do 15:00 h. Mimo tohto termínu je možné  obhliadku predmetu nájmu uskutočniť vo vopred dohodnutých termínoch podľa záujmu uchádzačov tak, že uchádzač nahlási svoj záujem o miestnu obhliadku predmetu nájmu telefonicky, na tel. č. 041/5689047, p. Tatarovej Eve.

     9. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

     10. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Eva Tatarová Spojená škola, Hlavná 2  010 09 Žilina- Bytčica ,e-mail:tatarova@sszaby.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.

     11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou  zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, výška úhrady za služby spojené s nájmom, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).

     12.Vyhodnotenie predložených ponúk sa vykoná v Spojenej škole, Hlavná 2,  010 09 Žilina-Bytčica v zasadačke školy na prízemí č. dverí 105 B, dňa 12. 8. 2020o 10. 00hod. .  prostredníctvom komisie, ktorú menuje riaditeľka školy (najmenej 3 členovia), pričom všetci členovia komisie sú zamestnancami Spojenej školy. Záujemcovia sa môžu zúčastniť otvárania obálok.  S víťazom predloženej ponuky môže správca majetku uzatvoriť nájomnú zmluvu.

     13. O výsledku vyhodnotenia budú všetci záujemcovia písomne informovaní.

      

      

      

     V Žiline, dňa 28. 7.  2020                                                     Ing. Beáta Palovská,  v. r.

                                                                                                                riaditeľka