• Dotazník spokojnosti

     • Pracovníci odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja pripravili pre rodičov a žiakov školy Dotazník v elektronickej podobe, stačí si kliknúť na odkaz v pravej sekcii na web stránke našej školy. Máte tam našu školu už nastavenú a môžete vyjadriť svoj názor a ohodnotiť školu a školskú jedáleň.

     • 5.12.2019 Mikuláš v škole

     • Do galérie 5.12.2019 Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

      Dňa 5. decembra 2019 zavítal na našu školu Mikuláš spolu s anjelmi a čertami. Neobišiel naozaj nikoho. Počas 3. až 5. vyučovacej hodiny navštívil každú triedu, prevádzky, zavítal aj na ekonomické oddelenie či do kancelárie pani riaditeľky a zástupkyne. Pri tejto príležitosti bola tiež organizovaná súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu. Žiaci niektorých tried privítali Mikuláša naozaj originálne, pripravili si pieseň, obliekli sa do vianočného oblečenia, či dokonca pripravili pre neho malé občerstvenie... Veľké poďakovanie patrí členom žiackej školskej rady, ktorí celú akciu pripravili. Veríme, že ani budúci rok Mikuláš našu školu neobíde.

      Najkrajšie vianočne vyzdobené triedy: II.A, III.A a I.N.

     • 13.ročník kampane Červené stužky - 2019

     • Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Naša škola sa do aktivít zapája každoročne, v tomto roku zorganizovala viacero aktivít.

      • Súťaž Športom za červené stužky

      Školský volejbalový turnaj sa konal v telocvični školy dňa 29.10.2019. Zúčastnilo sa ho 5 žiackych tímov, celkovo sa do organizácie turnaja zapojilo 52 žiakov, ako diváci ďalšia stovka žiakov, a dvaja vyučujúci – Mgr. Krásnohorský a Mgr. Jamborová. Turnaj vyhrala trieda II.A. Žiaci privítali jej konanie ako preventívnej aktivity v súvislosti s bojom proti prenosu HIV vírusu. Aktivitu sme zdokumentovali fotografiou.

      • Školská výtvarná súťaž Pohľadnica

      Kritériami pri hodnotení pohľadníc boli originalita, zvolená technika a výpovedná hodnota. Prvé miesto získala Rebeka Slyšková, druhé Alex Repka a tretie Vanesa Pakošová. Aktivitu zorganizovala Mgr. Jamborová a práce vystavila na nástenku. Práce uvedených žiakov boli prezentované na celoslovenskom stretnutí škôl 27.11. v Mestskom úrade Žilina.

      • V predvečer Svetového dňa boja proti AIDS sa 27. novembra 2019 vo veľkej zasadačke Mestského úradu konalo stretnutie škôl a školských zariadení Slovenska. Stretnutie začalo odbornou prednáškou prof. Doc. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD. na tému HIV/AIDS a pokračovalo prednáškou Františky Olexovej o Misii sv.Jána v Barbertone v JAR, kde sa školské sestry sv. Františka starajú o chorých na AIDS. Počas stretnutia boli vyhodnotené dve súťaže, a to výtvarná súťaž v troch kategóriách (v  kategórii stredných, základných a špeciálnych základných škôl) a súťaž Športom pre Červené stužky. V rámci výtvarnej súťaže bola udelená i cena Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.
      • Tvorba a nosenie stužiek

      Na našej škole aktivitu vypracovali dňa 29.11. žiaci I.A triedy pod vedením Mgr. Jamborovej. Zakúpenú  stužku nastrihali, zopli špendlíkom a pripevnili na oblečenie svojich spolužiakov, čo umožnilo hlbšie pochopiť ich význam a hodnotu. Tomu napomohli aj žiakmi pripravené projekty, aktivitu sme zdokumentovali fotografiou.

      • Umiestnenie plagátu kampane na nástenkách v škole
      • Živá červená stužka - vytvorili sme ju v exteriéri školy pri jazierku, zapojilo sa približne 50 žiakov  z I.B, II.A, III.C a IV.A, v rukách mali červené balóny a červené papiere. Aktivitu sme zdokumentovali fotografiou, zorganizovala ju  Mgr. Michaela Jamborová.
      • Účinnou formou prevencie je aj premietanie DVD. Ku kampani filmy Anjeli, Príbehy anjelov, In your face premietala počas suplovaných hodín v I.A, I.B a I.C Ing. R. Havlíková.
      • V triedach III.A kozmetik a III.C MaP sa v predmete zdravoveda Mgr. Urbanová venovala premietaniu dokumentu a diskusii o ochorení so zameraním na prevenciu.
      • Novou aktivitou v tomto ročníku bola spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, kde žiaci III.C dňa 2.12. absolvovali projektovú hru, boli rozdelení do 4 skupín. Cieľom projektu je dať možnosť mládeži získať základné informácie o spôsobe prenosu a ochrany pred infekciou HIV/AIDS ako aj ďalších pohlavne prenosných infekcií, o ochrane pred nežiadúcim otehotnením a hlavne premýšľať o vlastných postojoch a správaní sa v možných rizikových situáciách. Aktivitu sme zdokumentovali fotografiou a zorganizovala ju Ing. Havlíková.

      Ďakujem kolegom i žiakom za uvedené aktivity.

      Ing. Renáta Havlíková, koordinátor prevencie