• Nadstavbové štúdium

    • Spojená škola, Hlavná 2, Žilina – Bytčica

      

     Kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 2021/2022

      

     Študijný odbor : 6426 L vlasová kozmetika  denné štúdium

      

     Riaditeľka Spojenej školy v Žiline – Bytčici po prerokovaní v pedagogickej rade v zmysle § 62 ods. 8, § 69 ods. 1 až ods. 7  Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008, stanovuje nasledovné kritéria pre prijímacie skúšky, za podmienky, že do prvého ročníka nadstavbového štúdia môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal stredné odborné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.

      

     1. Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka nadstavbového štúdia, študijný odbor 6426 L vlasová kozmetika   - 20 žiakov / 1 trieda
     2. Termín podania prihlášok: 31. máj 2021
     3. Termín prijímacieho konania:  21. jún 2021
     4. Podmienky prijatia:

      

     Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v zákonne stanovenom termíne podali riadne vyplnenú prihlášku.

      

     Forma prijímacích skúšok: bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov  v súlade s § 69 ods. 4 a 5 školského zákona – po splnení kritérií pre prijímacie konanie.

      

     Kritéria pre prijatie