• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • učiteľ odborných predmetov v učebnom odbore kaderník, manikér-pedikér

   • Úväzok:
    plný
    Dátum nástupu:
    ihneď
   • Požiadavky:
    a) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov,
    b) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v neučiteľských študijných programoch v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

    Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009Z.z.).
    Zaradenie do platovej triedy 6 – 9, plat v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – príloha č. 1.
    • bezúhonnosť,
    • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
    • ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku

    Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.
    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania,
    • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
    • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
    • súhlas so spracovaním osobných údajov
    Žiadosť o prijatie do zamestnania zašlite písomne na adresu:
    Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica
    alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: skola@sszaby.sk do 25. 10. 2019.
  • učiteľa náboženskej výchovy

   • Úväzok:
    čiastočný úväzok
    Dátum nástupu:
    ihneď
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009Z.z.).
    Zaradenie do platovej triedy 6 – 9, plat v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – príloha č. 1.
    • bezúhonnosť,
    • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
    • ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku

    Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.
    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania,
    • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
    • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
    • súhlas so spracovaním osobných údajov
    Žiadosť o prijatie do zamestnania zašlite písomne na adresu:
    Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica
    alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: skola@sszaby.sk do 25. 10. 2019.