• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • pomocná sila do výdajnej školskej jedálne pre výdaj stravy/ upratovačka

   • Úväzok:
    plný pracovný úväzok
    Dátum nástupu:
    1.9.2021
   • Požiadavky:
    Požiadavky na uchádzača:
    - Zdravotná spôsobilosť
    - Odborná spôsobilosť
    Pracovný pomer: na zástup počas dlhodobej PN
    Plat zamestnanca : platová trieda 1, stupeň v závislosti od dĺžky započítanej praxe
    Uchádzači o pracovné miesto doručia:
    - žiadosť o prijatie do zamestnania
    - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania
    Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu:
    Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica
    alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu
    skola@sszaby.sk do 19. 08. 2021.

  • personalista-mzdový účtovník- pokladník

   • Úväzok:
    plný pracovný úväzok zamestnanca
    Dátum nástupu:
    1.8.2021 prípadne dohodou
   • Požiadavky:
    Požiadavky na uchádzača –
    - úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
    Pracovný pomer: na 1 rok s možnosťou predĺženia
    Pozícia vhodná pre absolventa : nie

    Popis činnosti pracovného miesta :
     Komplexné zabezpečovanie mzdovej a personálnej agendy:
    o samostatné spracovávanie miezd v mzdovom systéme Magma -výpočet miezd, náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, povinných odvodov do poisťovní, zrážkovej dane, preddavkov na daň a daň z príjmov zo závislej činnosti,
    o vykonávanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti,
    o spracovávanie personálnej agendy, príprava pracovno-právnych dokumentov,
    o oznamovacia povinnosť v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia
     Vedenie pokladne

    Plat – od 800 € v závislosti od dĺžky praxe (v zmysle zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
    Žiadosť o prijatie do zamestnania a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite do 20.07. 2021 písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: skola@sszaby.sk