• Žiacka školská rada

    • Prečo je dôležitá ŽŠR?
      

      ● forma študentskej samosprávy
      ● prezentuje názory a záujmy  študentov
      ● môže spestriť kultúrny život na škole
      ● môže napomôcť pri riešení problémov, ktoré  sa  bezprostredne týkajú študentov
      ● je dobrým komunikačným  prostriedkom smerom  od študentov  k riaditeľovi a učiteľom


      

     Kto tvorí ŽŠR v školskom roku 2019/2020?

     Predseda:             Veronika Fridrichová III.C
     Podpredseda:       Adriána Rusnáková II.N

     Fotograf:               Jakub Ďurajka III.C

     Nástenka:              Karolína Huliaková III.A

     Rozhlas:                Juliána Bielková II.A
                                   Jakub Ďurajka III.C

     Koordinátor ŽŠR:  Mgr. Jana Voštenáková

      

     Čo získajú  študenti prostredníctvom ŽŠR?
      

     ● trénujú si svoje komunikačné zručnosti
     ● osvojujú si štýl asertívneho správania
     ● posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie
     ● získavajú vedomie o svojich právach
     ● preberajú zodpovednosť