• Fotograf

    •   Staňte sa aj Vy našimi žiakmi

     ŠTÚDIUM NA SPOJENEJ ŠKOLE žiakom ponúka:

     - bezplatné štúdium na štátnej škole pod vedením kvalitných profesionálnych pedagógov

     - prístup pedagógov, ktorí podporujú individuálny rozvoj každého žiaka

     - odborný výcvik na pracovisku priamo v škole i v kozmetických prevádzakch v meste

     - garanciu jasne stanovených benefitov pre žiaka za zaplatený príspevok ZRŠ - filmové a divadelné predstavenia, príspevky na autobusovú dopravu na exkurzie, štartovné/registračný poplatok/ odmeny na súťaže, odmeňovanie vynikajúcich študentov,

         - odborné exkurzie, výlety

        - odborné školenia na produkty

           a prístroje a zariadenia pre fotografické práce

        - domáce i zahraničné súťaže, olympiády,

        - možnosť zapojiť sa do stredoškolskej odbornej činnosti

       

     - zabezpečenie úrazového poistenia a poistenia proti krádeži počas štúdia

     - prístup do elektronickej žiackej knižky pre rodiča i žiaka - pravidelné hodnotenie práce a vedomostí žiaka

     - bezplatný prístup k učebným textom, rôznym materiálom a lekciám/testom  - e-learning

     - rozvoj telesnej zdatnosti podľa záujmov a potrieb žiaka v školskej telocvični a nadštandardne vybavenej posilňovni

      

                UPLATNENIE

     • v spoločnostiach poskytujúcich fotografické služby
     • v súkromných prevádzkach fotografických služieb
     • fotograf v rôznych odvetviach (umelecká fotografia, produktová fotografia, kriminalistika a pod.)
     • ako radový pracovník - fotograf, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.

      

      

      

     ZRUČNOSTI

     Absolvent učebného odboru fotograf je:

     - kvalifikovaný odborník so všeobecným vzdelaním a odborným profilom zameraným na vedomosti z oblasti technológie spracovania klasickej čiernobielej fotografie, digitálnej fotografie,

     - ovláda základy filmovania a úpravy videozáznamu

     - ovláda počítačovú grafiku na úpravu digitálnej fotografie a videozáznamu (Photoshop)

     - ovláda prácu s fotografickými prístrojmi, zariadeniami,  počítačovou technikou a materiálom

     - dokáže nafotografovať rôzne žánre fotografie, pričom uplatňuje estetické a výtvarné cítenie

     Je schopný:

     - realizovať zadané úlohy zamerané na zhotovenie čiernobielej a farebnej fotografie,
     - ovláda klasické i súčasné fotografické techniky a  technológie,
     - obsluhovať a vykonávať údržbu fotografických prístrojov a zariadení,
     - reagovať pružne na meniace sa podmienky v sortimente fotografických materiálov, technológiách a fotografickej technike,
     - vykonávať technologické a pracovné postupy vo svojom odbore,
     - uplatňovať estetické a výtvarné cítenie,
     - nafotografovať rôzne žánre fotografie,
     - zhotoviť a upraviť videozáznam,
     - dokáže organizovať, projektovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu vo forme portfólia, webovej stránky a autorskej výstavy,
     - nadviazať kontakt so zákazníkom a dodržiavať zásady spoločenského správania.

      

     Je pripravený sústavne sa vzdelávať štúdiom ďalšej odbornej literatúry v oblasti tvorby a spracovania fotografie, sledovať vývoj vo fotografickom priemysle s efektívnym využívaním informačných a komunikačných technológii. Absolvent je otvorený novým trendom a metódam vo fotografickej praxi.

      

      

     ĎALŠIE ŠTÚDIUM

     • nadstavbové štúdium - maturitné - podnikanie v remeslách a službách
     • vzdelávacie kurzy
     • vysokoškolské -

     Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací (FMK) - študijný program Výtvarná umění, odbor Multimédia a design ( Reklamní fotografie a 3D design)a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, odbory Animovaná tvorba, Produkce a Audiovizuální tvorba (se specializacemi Kamera, Střih a zvuk, a Režie a scenáristika). 

     Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave –  študijný odbor Výtavrné umenie (Fotografia a nové médiá, Intermédia a multimédia) alebo Dizajn (Vizuálna komunikácia).

     Paneurópska vysoká škola - Fakulta masmédií - program mediálna komunikácia.

      

     Od 1. 9. 2015 začínajúc 1. ročníkom

     Spojená škola Hlavná 2, Žilina-Bytčica

     Názov ŠkVP

     FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY

     Kód a názov  ŠVP

     64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

     Kód a názov učebného odboru

     6452 H fotograf  

     Stupeň vzdelania

     stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

     Dĺžka štúdia

     3 roky

     Forma štúdia

     denná

     Iné

     organizačná zložka  Stredná odborná škola

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     Spolu

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     14,5

     10,5

     7

     32

     Jazyk a komunikácia

      

      

      

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     1,5

     1

     1

     3,5

     Prvý cudzí jazyk

     3

     3

     2

     8

     Druhý cudzí jazyk

     2

     2

     2

     6

     Človek a hodnoty

      

      

      

      

     Etická /náboženská   výchova

     1

     -

     -

     1

     Človek a spoločnosť

      

      

      

      

     Občianska náuka

     1

     -

     -

     1

     Človek a príroda

      

      

      

      

     Biológia

     1

     -

     -

     1

     Chémia

     1

     1

     -

     2

     Matematika a práca s informáciami

      

      

      

      

     Matematika

     1

     1

     1

     3

     Informatika

     1

     1

     -

     2

     Zdravie a pohyb

      

      

      

      

     Telesná a športová výchova

     2

     1,5

     1

     4,5

     Odborné predmety

     18,5

     22,5

     27

     68

     Teoretické vzdelávanie

     3,5

     7,5

     9,5

     20,5

     Praktická príprava

     15

     15

     17,5

     47.5

     Odborný výcvik

     15

     15

     17,5

     47.5

     Spolu

     33

     33

     34

     100

     Účelové kurzy

     47

     47

     21

     115

     Kurz na ochranu života a zdravia

     -

     3dni x6 hodín

     -

     45

     Kurz pohybových aktivít v prírode

     35hod

     -

     -

     70

     Účelové cvičenia

     6 hod.

     6 hod.

     6 hod.

      

      

     .viac...