• Informačné systémy a služby

    • Príďte medzi nás - staňte sa aj Vy našimi žiakmi

      

     ŠTÚDIUM NA SPOJENEJ ŠKOLE žiakom ponúka:

     - bezplatné štúdium na štátnej škole pod vedením kvalitných profesionálnych pedagógov

     - prístup pedagógov, ktorí podporujú individuálny rozvoj každého žiaka

     - projektové vyučovanie v odbornom predmete prax

     - garanciu jasne stanovených benefitov pre žiaka za zaplatený príspevok ZRŠ - filmové a divadelné predstavenia, príspevky na autobusovú dopravu na exkurzie, štartovné/registračný poplatok/ odmeny na súťaže, odmeňovanie vynikajúcich študentov,

     - odborné exkurzie, výlety

     - prednášky odborníkov z praxe

     - domáce i zahraničné súťaže, olympiády, možnosť zapojiť sa do stredoškolskej odbornej činnosti

     - odbornú prax v knižniciach, firmách a štátnych inštitúciách - možnosť získať trvalý pracovný pomer

     - zabezpečenie úrazového poistenia a poistenia proti krádeži počas štúdia

     - prístup do elektronickej žiackej knižky pre rodiča i žiaka - pravidelné hodnotenie práce a vedomostí žiaka

     - bezplatný prístup k učebným textom, rôznym materiálom a lekciám/testom  - e-learning

     - rozvoj telesnej zdatnosti podľa záujmov a potrieb žiaka v školskej telocvični a nadštandardne vybavenej posilňovni

      

     UPLATNENIE

      

     0 Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne pracovať v knižniciach, v informačných centrách miest a obcí, firiem a inštitúcií, na obecných/mestských úradoch. Uplatní sa aj v archívoch a médiách ako rozhlasový a televízny spravodajca alebo moderátor. Môže pracovať vo vydavateľstvách novín a časopisov ako redaktor.

     ZRUČNOSTI

     Absolvent:

     - aktívne ovláda informačné a komunikačné technológie

     • ovláda základy jazyka html a pascalu
     • dokáže spracovať audio a video záznam
     • vie navrhnúť a vytvoriť databázu v MS Access
     • dokáže pracovať s knižničným systémom CLAVIUS a rôznymi informačnými systémami (účtovné firmy KROS, mzdové)

     - vie získať informácie z rôznych informačných zdrojov

     •  vie pracovať s cudzojazyčným odborným textom,
     •  je schopný pripraviť a prezentovať informačné a mediálne produkty (správy, reportáže, reklamy, analýzy)

     - ovláda desaťprstovú hmatovú metódu písania na počítači,

     - zvládne bežnú administratívnu korešpondenciu,

     - vie vhodne využiť a aplikovať rôzne typy aktívnej sociálnej a mediálnej komunikácie,

     - po dosiahnutí vzdelania ukončeného maturitnou skúškou má vytvorené vhodné podmienky na vstup do praxe - naši absolventi nemajú problém s uplatnením

     - môže úspešne pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

      

     ĎALŠIE ŠTÚDIUM
     Absolventi študijného odboru sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách:

     Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

     • masmediálna komunikácia – pre ľudí, ktorých lákajú noviny, rádio alebo televízia
     • marketingová komunikácia – pre nádejných marketérov a agentúrnych špecialistov
     • aplikované mediálne štúdiá – pre tých, ktorí chcú vyučovať mediálnu výchovu na školách
     • teória digitálnych hier – pre novú generáciu herných producentov a komunitných manažérov
     • vzťahy s médiami (po anglicky) – pre mediálnych špecialistov vo firmách a konzultantov

     Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave – Knižnično-informačné štúdiá, Kulturológia, Literárna komunikácia a knižnice

     Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v Žiline – Mediamatika a kultúrne dedičstvo

     Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Marketingová komunikácia a reklama, Žurnalistika

     Filozofická fakulta Prešovská univerzita v Prešove – Masmediálne štúdiá, Knižničné a informačné štúdiá

     Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku – Religionistika, Žurnalistika

     Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací (FMK) - študijný program Mediální a komunikační studia, odbor Marketingové komunikace.

      

      

     Škola

     Spojená škola, Hlavná 2, Žilina

     Názov ŠkVP

     Informačné služby

     Kód a názov ŠVP

     72 PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE

     Kód a názov študijného odboru

     7237 M informačné systémy a služby

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

     iné

     organizačná zložka Stredná odborná škola

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     20

     19

     13

     12

     64

     Jazyk a komunikácia

      

      

      

      

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     Prvý cudzí jazyk

     3

     3

     3

     3

     12

     Druhý cudzí jazyk

     3

     3

     2

     2

     10

     Človek a hodnoty

      

      

      

      

      

     Etická /náboženská výchova

     1

     1

     -

     -

     2

     Človek a spoločnosť

      

      

      

      

      

     Dejepis

     1

     1

     -

     -

     2

     Občianska náuka

     1

     1

     1

     -

     3

     Človek a príroda

      

      

      

      

      

     Biológia

     1

     -

     -

     -

     1

     Chémia a fyzika

     2

     -

     -

     -

     2

     Chémia

     -

     2

     -

     -

     2

     Matematika a práca s informáciami

      

      

      

      

      

     Matematika

     2

     2

     2

     2

     8

     Informatika

     1

     1

     -

     -

     2

     Zdravie a pohyb

      

      

      

      

      

     Telesná a športová  výchova

     2

     2

     2

     2

     8

     Odborné predmety

     13

     14

     20

     21

     68

     Teoretické vzdelávanie

     5

     6

     12

     13

     36

     Praktická príprava

     8

     8

     8

     8

     32

     Spolu

     33

     33

     33

     33

     132

     Kurz pohybových aktivít v prírode

     35 hod zima

     35 hod. leto

      

      

     30

     Kurz na ochranu života a zdravia

      

      

     3x6 hodín

     -

     18

     Účelové cvičenia

     2x6 hodín

     2x6 hodín

     -

     -

     12

     Súvislá odborná prax

      

      

     2 týždne

      

      

      

      

      

     Cieľom študijného odboru v skupine 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie je vzdelávanie a výchova kvalifikovaných odborníkov pre prácu v knižniciach, informačných inštitúciách a firmách tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti informačného charakteru a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí.

     Vzdelávací program a príprava žiakov má široký záber. Široké profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na komplexné riešenie odborných problémov ale aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu v nových podmienkach (v závislosti od trhu práce), pre uplatňovanie nových koncepcií, metód, foriem, postupov, činností.

     Vzdelávací program zahŕňa základné teoretické poznatky a ich aplikáciu v praktických činnostiach v oblasti knižničných a informačných zdrojov, fondov, služieb, technológií, médií, ktoré sú doplnené základnými právnymi poznatkami, ekonomickými a komunikačnými vedomosťami a zručnosťami. Praktické vyučovanie poskytuje absolventovi schopnosť získavať, spracovávať, uchovávať a sprístupňovať informácie a dokumenty s využitím moderných informačných a komunikačných technológií a médií. Zameriava sa aj na ovládanie ekonomicko-administratívnych zručností.

     viac...