• Prijímacie konanie

    •  

     Chcete sa o našej škole dozvedieť viac?

     Pozrite si naše video

     alebo

     Všetko o našej škole vo videách - sme tu pre Vás

      

      

     KRITÉRIÁ  PRIJÍMACIEHO KONANIA

     DO 1. ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

      

     I. Všeobecné ustanovenia

     Prijímacie konanie sa uskutoční v súlade s §62 až 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/9113:1-A1810.

     Kritériá pre všetky odbory sú zverejnené na stránke prijímacie konanie.


     1. Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka v šk. roku 2021/2022

      

     p.č.

     Študijný/učebný odbor

     Kód odboru

     Organizačná

     zložka

     Dĺžka štúdia

     Počet tried

     Počet žiakov

     Počet žiakov v SDV

     1.

     kaderník-vizážista

     6425 K

     SOŠ služieb

     653010

     4

     0,33

     6

      

     2.

     kozmetik

     6446 K

     SOŠ odevná

     653601

     4

     0,66

     17

      

     3.

     informačné systémy služby

     7237 M

     SOŠ odevná

     653601

     4

     1

     17

      

     4.

     fotograf

     6452 H

     SOŠ odevná

     653601

     3

     0,33

     6

      

     5.

     kaderník

     6456 H

     SOŠ odevná

     653601

     3

     0,66

     17

     2

      

     1. Termíny konania prijímacích skúšok
     • v prvom termíne 3. 5.2021 a podľa potreby aj 4.5.2021 
     • v druhom termíne 10.5.2021 a podľa potreby aj 11.5.2021
     1. Podmienky prijatia:
     • Do  všetkých odborov môžu byť prijatí len uchádzači, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie,  resp. iní uchádzači, ktorí nie sú žiakmi inej strednej školy v zmysle citovaného školského zákona a splnili kritériá prijímacieho konania.
     • Uchádzači, ktorí sú začlenení (integrovaní), sú povinní predložiť k prijímaciemu konaniu aktuálne potvrdenie o začlenení (integrácii) z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) spolu s prihláškou na štúdium. V prípade nedoručenia potvrdenia o začlenení budú uchádzači konať písomnú prijímaciu skúšku spolu s ostatnými uchádzačmi bez upravených podmienok.
     1. Podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka študijných (4-ročných) odborov

     Forma prijímacích skúšok :      písomná

     Obsah prijímacích skúšok :      slovenský jazyk a literatúra, matematika

     Rozsah prijímacích skúšok :     učivo základných škôl                      

     (učivo určené štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania v základnej škole).

     1. Podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka učebných (3-ročných) odborov

     Do učebných odborov 6456 H kaderník, 6452 H fotograf budú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov a po splnení kritérií prijímacieho konania.

     1. Podmienky prijatia na štúdium do 1 ročníka  6456 H kaderník v SDV sú po dohode so zamestnávateľom rovnaké ako pre ostatných žiakov.
     2. Kritériá boli schválené pedagogickou radou 26.1. 2021 a upravené v zmysle Usmernenia pre výchovných poradcov ZŠ, riaditeľov SŠ a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 zo dňa 23.2.2021.