Navigácia

KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA Kritériá pre prijímacie konanie - informačné systémy a služby - 2018/2019 Kritériá pre prijímacie konanie - kozmetik - 2018/2019 Kritériá pre prijímacie konanie -klientsky manažér pošty - 2018/2019 Kritériá pre prijímacie konanie - krajčír - dámske odevy - 2018/2019 Kritériá pre prijímacie konanie - fotograf - 2018/2019 Kritériá pre prijímacie konanie - kaderník - 2018/2019 Nadstavbové štúdium Deň otvorených dverí Výsledky PS II. kolo 19.6.2018

KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA

Voľné miesta v I. ročníku 2018/2019 - informujte sa na sekretariáte školy.

študijné odbory

Informačné systémy a služby -

Klientsky manažér pošty -

učebný odbor - fotograf, krajčír

 

II.kolo prijímacích skúšok - prihlášky do 6.6.2018

Prijímacie konanie pre šk. rok 2018/2019

v Spojenej škole, Hlavná 2, 010 0 Žilina-Bytčica

 

(schválený plán výkonov zriaďovateľom ŽSK)

 

           

I. Všeobecné ustanovenia

Prijímacie konanie sa uskutoční v súlade s §62 až 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  1. Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka v šk. roku 2018/2019  

 

 

p.č.

 

učebný odbor

 

kód odboru

odkaz na kritériá

 

organizačná

zložka

 

dĺžka štúdia

 

počet tried

 

počet žiakov

 

1

 

fotograf

 

6452 H

 

SOŠ odevná

653601

 

3

0,33

10

 

2

 

kaderník

 

6456 H

 

SOŠ odevná

653601

 

3

 

0,33

 

12

 

3

 

Krajčír-dámske

odevy

 

3152 H 02

 

SOŠ odevná

653601

 

3

 

0,33

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

p.č.

 

študijný odbor

 

kód odboru

odkaz na kritériá

 

 

dĺžka štúdia

 

počet tried

 

počet žiakov

 

4

 

kozmetik

 

6446 K

 

SOŠ odevná

653601

 

4

0,5

9

 

5

Informačné systémy a služby

7237 M

 

SOŠ odevná

653601

 

4

1

18

 

6

 

klientsky manažér pošty

 

3795 K

 

SOŠ

653010

 

4

 

0,5

 

9

 

 

spolu

3

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                                                               

Prijímacie skúšky konajú len uchádzači o študijné odbory

informačné systémy a služby, kozmetik a klientsky manažér pošty (zo SJL a matematiky).

 

2. Termíny konania prijímacích skúšok

 

  • pondelok  14. 05. 2018  a  štvrtok 17. 05. 20181. kolo
  • utorok 19. 06. 20182. kolo

 

 

 

3. Podmienky prijatia:

 

  • Do  všetkých odborov môžu byť prijatí len uchádzači, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie,  resp. iní uchádzači, ktorí nie sú žiakmi inej strednej školy v zmysle citovaného školského zákona a splnili kritériá prijímacieho konania.
  • Uchádzači so zdravotným znevýhodnením na základe § 95 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú prijímaní na štúdium  po vzájomnej konzultácii so zariadeniami výchovnej prevencie a poradenstva.
  • Uchádzači, ktorí sú začlenení (integrovaní), sú povinní predložiť k prijímaciemu konaniu aktuálne potvrdenie o začlenení (integrácii) z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) spolu s prihláškou na štúdium. V prípade nedoručenia potvrdenia o začlenení budú uchádzači konať písomnú prijímaciu skúšku spolu s ostatnými uchádzačmi.

 

 

4. Podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka študijných (4-ročných) odborov

 

Forma prijímacích skúšok :      písomná

Obsah prijímacích skúšok :       slovenský jazyk a literatúra, matematika -  

pre študijné odbory  3795 K klientsky manažér pošty, 6446 K kozmetik, 7237 M informačné systémy a služby

Rozsah prijímacích skúšok :     učivo základných škôl                      

(učivo určené štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania v základnej škole).

 

5. Podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka učebných (3-ročných) odborov

Do učebných odborov 6456 H kaderník, 6452 H fotograf a  3152 02 H krajčír – dámske odevy budú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov a po splnení kritérií prijímacieho konania.

 

6. Kritériá boli schválené pedagogickou radou 29.1. 2018.

 

 

V Žiline 29.1.2018                                                               .........................................

                                                                                                Ing. Beáta Palovská

                                                                                               riaditeľka Spojenej školy