Navigácia

Ing. Anna Adamčíková

Hodnotenie

Zásady klasifikácie

-    Známka z predmetu sa určí na základe získaných známok (písomky, domáce úlohy, ústne odpovede, referáty, projekty, zadania) a aktivity na hodinách, vedenie si poznámkového zošita, účasť na súťažiach a projektoch. 

-   Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.

Žiak má prístupné prebraté učivo na web stránke školy (po prihlásení) v časti e-learning.

-  Žiak je dopredu oboznámený s termínom písomných prác  z tematických celkov. Termíny malých písomiek (zadania z domácich úloh, učivo niekoľkých predošlých vyučovacích hodín) vyučujúci nie je povinný vopred ohlasovať.

 

DOMÁCA ÚLOHA:

-    Žiak  je povinný pravidelne robiť domáce úlohy, ktoré vyučujúci zadá na hodine a ktoré sú súčasťou vyučovacieho procesu.

-    Kontrolujú sa všetky DÚ náhodne. Za každú vypracovanú DÚ získava  hodnotenie + , za každú chýbajúcu hodnotenie -. Hodnotenie sa zohľadňuje pri klasifikácii v I. a II. polroku šk. roka.

AKTIVITA:

Plusové body:

-          Neustála aktívna práca počas hodiny.

-          Preukázané vedomosti počas hodiny z prebratého učiva (odpoveď na kontrolné otázky učiteľa).

-          Bezchybne vypracovaná domáca úloha .

-          Vypracovanie miniprojektu - tajnička, krížovka, ...

-          Iné aktivity týkajúce sa predmetu (súťaže, nové informácie  ...)

 

Mínusové body:

-          Za nepísanie si poznámok, pasivitu a vyrušovanie na hodine.

-          Za nenosenie si pomôcok (USB, pravítko, kniha,...)

-          Ak žiak nevie zodpovedať učiteľovu otázku týkajúcu sa preberanej témy (nedáva pozor, nesleduje výklad).

-          Ak žiak neovláda požadované vedomosti a zručnosti pri práci na hodine.


INÉ POŽIADAVKY:

-  Po absencii v škole (viac ako týždeň) je žiak povinný doplniť si poznámky a DÚ do 1 týždňa. Ak chýbal iba jeden deň na konkrétnej hodine (alebo viac hodinách v ten deň) doplní si ich už na nasledujúcu hodinu.

-   Žiak je povinný doučiť sa učivo, na ktorom chýbal do 1 týždňa.

-   Žiak má právo požiadať vyučujúceho o sprístupnenie poznámok v elektronickej podobe z preberaného učiva v prípade neprítomnosti na hodine v aktuálnom týždni.

-   Žiak má právo požiadať vyučujúceho o konzultáciu k preberanému učivu a dohodnúť si vyhovujúci termín.

 

Hodnotenie a klasifikácia odbornej praxe – 3. ročník

Podmienkami klasifikácie sú:

a) absolvovanie 100 % odbornej praxe podľa platných pokynov a v určenom termíne odovzdané Potvrdenie o absolvovaní praxe z firmy, kde žiak odbornú prax vykonával.

b) hodnotenie z pracoviska - stupňami od 1 do 5 (1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný) podľa nasledovných kritérií:

 • využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach
 • osvojenie praktických zručností a návykov
 • schopnosť spolupracovať pri riešení úloh
 • aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach
 • kvalita výsledkov činností

c) vypracovanie a odovzdanie Komplexnej práce podľa pokynov vyučujúceho, ktorú po ukončení praxe je žiak povinný zaslať mailom v elektronickej podobe do dvoch dní od ukončenia praxe. Na najbližšej vyučovacej hodine predmetu Prax blok informačné fondy a služby žiak má odovzdať originály - potvrdenú dochádzku a hodnotenie zamestnávateľa.

S kritériami hodnotenia Komplexnej práce sú žiaci oboznámení ústne i písomne na poslednej vyučovacej hodine predmetu PRAX_IFS pred odchodom na súvislú odbornú prax. (Komplexná práca je spracovaná v elektronickej podobe MS WORD, hodnotí sa jej obsahová úplnosť a primeranosť, používanie odbornej terminológie - zrozumiteľnosť , štylistika, pravopis, obsahové spracovanie, grafická a formálna úprava podľa pokynov, dodržanie stanoveného rozsahu a termínu odovzdania.)

Ak sa žiak z vážneho zdravotného dôvodu odbornej praxe nezúčastní (alebo zúčastní, ale v kratšom rozsahu) nie je z predmetu prax v danom klasifikačnom období klasifikovaný. Prax je povinný vykonať v náhradnom termíne a splniť všetky stanovené kritériá pre hodnotenie odbornej praxe.

 

Hodnotenie Komplexnej práce

Stupňom 1 Výborný - sa klasifikuje žiak, ak je zadaná práca obsahovo úplná a je výborne spracovaná po stránke odbornej aj grafickej. Žiak ovláda používanie odbornej terminológie, samostatne vie uviesť odborné činnosti vykonávané na praxi a správne ich popísať.

Stupňom 2 Chválitebný – sa klasifikuje žiak, ak zadaná práca po obsahovej a odbornej stránke má menšie nedostatky, ktoré žiak vie s pomocou učiteľa odstrániť. Žiak používa odbornú terminológiu v správe s menšími nedostatkami, popisuje vykonávané činnosti, práca je celkovo zrozumiteľná, iba s menšími nedostatkami.

Stupňom 3 Dobrý - sa klasifikuje žiak, ak zadaná práca po obsahovej stránke má nepodstatné medzery. Nepresnosti a chyby po odbornej stránke vie žiak za pomoci učiteľa korigovať. Získané poznatky a zručnosti vie popísať v práci, chýba však odborná terminológia, práca má chyby. Na doplňujúce otázky učiteľa má žiak nedostatky v správnosti a presnosti popísania vykonávaných činností odstrániť.

Stupňom 4 Dostatočný – sa klasifikuje žiak, ak v odbornej aj grafickej stránke zadaná práca má závažné medzery. Pri používaní odbornej terminológie sa vyskytujú závažné chyby. Pri aplikovaní poznatkov v praxi je nesamostatný. Závažné nedostatky a chyby vie žiak opraviť len s pomocou učiteľa.

Stupňom 5 Nedostatočný – sa klasifikuje žiak, ak v obsahovej odbornej a grafickej stránke zadaná práca má závažné nedostatky. Spracovaná práca je neúplná, nespĺňa stanovené pokyny, vyskytujú sa v nej závažné chyby. Pri používaní odbornej terminológie má závažné nedostatky v správnosti a presnosti. Žiak nevie odpovedať ani na doplňujúce otázky učiteľa.

 Kritériá celkového hodnotenia odbornej praxe

Výborný

 • Žiak absolvoval 100 % predpísanej praxe.
 • Žiak prejavuje kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam.
 • Žiak pohotovo, samostatne a tvorivo využíva získané teoretické poznatky v praktickej činnosti.
 • Pri praktických činnostiach samostatne uplatňuje získané zručnosti a návyky.
 • Ovláda postupy a spôsoby práce, dopúšťa sa len menších chýb, výsledky jeho práce sú bez závažných nedostatkov.
 • Aktívne sa snaží prekonávať vyskytujúce sa prekážky a dokončiť prácu.
 • Účelne si organizuje vlastnú prácu a udržiava pracovisko v poriadku.
 • Komplexná práca je odovzdaná včas, je vypracovaná podľa pokynov vyučujúceho a je bez závažných nedostatkov.

Chválitebný

 • Žiak absolvoval 100 % predpísanej praxe.
 • Žiak prejavuje kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam.
 • Žiak samostatne, ale s menšou istotou, využíva získané teoretické poznatky v praktickej činnosti. Pri praktických činnostiach samostatne uplatňuje získané zručnosti a návyky.
 • Ovláda postupy a spôsoby práce, dopúšťa sa len nepodstatných chýb, výsledky jeho práce mali drobné nedostatky. Účelne vykonáva vlastnú prácu, pracovisko udržiava v poriadku.
 • Prekážky v práci prekonáva s občasnou pomocou. V práci dokáže vytrvať až do jej ukončenia.
 • Komplexná práca je odovzdaná včas, je vypracovaná podľa pokynov vyučujúceho, ale s menšími nedostatkami.

Dobrý

 • Žiak absolvoval 100 % predpísanej praxe.
 • Žiakov vzťah k práci a k pracovným činnostiam je prevažne kladný, s menšími výkyvmi.
 • Žiak za pomoci inštruktora na pracovisku uplatňuje získané teoretické poznatky v praktickej činnosti. V praktických činnostiach robí chyby a pri postupoch a spôsoboch práce občas potrebuje pomoc.
 • Výsledky práce majú nedostatky. Vlastnú prácu žiak vykonáva menej účelne, pracovisko udržiava v poriadku.
 • Prekážky v práci prekonáva s častou pomocou inštruktora.
 • Komplexná práca je odovzdaná včas, nie sú dodržané pokyny vyučujúceho a vykazuje závažnejšie nedostatky po formálnej a obsahovej stránke.
 • Známkou dobrý môže byť hodnotený aj žiak, ktorý síce odpracoval 100% predpísanej praxe a z pracoviska bol hodnotený známkou výborný alebo chválitebný, ale jeho Komplexná práca vykazuje väčšie nedostatky.

Dostatočný

 • Žiak absolvoval 100 % predpísanej praxe.
 • Žiak pracuje bez záujmu a žiaduceho vzťahu k práci a k praktickým činnostiam.
 • Získané teoretické poznatky dokáže využiť pri praktickej činnosti len so sústavnou pomocou inštruktora, pri častom opakovaní určitého druhu činnosti. V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch sa dopúšťa väčších chýb. Pri voľbe postupov a spôsobov práce potrebuje sústavnú pomoc inštruktora.
 • Vo výsledkoch práce má závažné nedostatky.
 • Prekážky v práci prekonáva len s pomocou inštruktora. Bez jeho sústavného povzbudzovania by prácu nedokončil.
 • Vo výsledkoch práce má vážne nedostatky.
 • Známkou dostatočný môže byť hodnotený aj žiak, ktorý síce odpracoval 100% predpísanej praxe a z pracoviska bol hodnotený známkou chválitebný, ale jeho Komplexná práca vykazuje závažné nedostatky a nespĺňa predpísané zadanie.

Nedostatočný

 • Žiak neabsolvoval 100 % predpísanej praxe.
 • Žiak neprejavuje o prácu záujem, jeho vzťah k nej a k pracovným činnostiam nebol na potrebnej úrovni.
 • Žiak ani s pomocou inštruktora nedokáže uplatniť získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch má podstatné nedostatky.
 • Pracovný postup žiak nezvláda ani s pomocou inštruktora. Jeho práca je nedokončená, neúplná, nepresná, výsledky nedosahujú predpísané ukazovatele.
 •  Komplexná práca nie je odovzdaná včas, nie sú dodržané pokyny vyučujúceho, práca vykazuje závažné nedostatky po formálnej a obsahovej stránke.

 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu PRAX

 

Klasifikácia Prax blok ISS, HI a MEV

a) ústne odpovede : hodnotí sa obsahová stránka prejavu, používanie odbornej terminológie, schopnosť aplikácie teoretických znalostí a samostatnosť pri riešení úloh). Pri hodnotení ústnej odpovede sa postupuje podľa platného klasifikačného poriadku.Ústne hodnotenie je podľa učiva a vyučujúceho individuálne alebo frontálne, učiteľ oznámi výsledok hodnotenia hneď po skúšaní, v prípade aktívnej práce na hodine na konci vyučovacej hodiny. Skúšanie jednotlivých žiakov je rovnomerne rozložené v klasifikačnom období. Žiaci nie sú skúšaní mimo vyučovania a bez svedkov.

b) písomné odpovede: písomná odpoveď trvá maximálne 20 minút. Úloha môže mať formu otázok na reprodukciu učiva, na aplikáciu učiva na úlohách a na príkladoch alebo ako neštandarizovaný didaktický test. Hodnotenie písomných prác je formou bodovaných úloh. V závislosti od % úspešnosti riešenia úloh je klasifikácia nasledovná:

Hodnotiaca škála:

Známka

Percentá

výborný

100% - 90%

chválitebný

89% - 70%

dobrý

69% - 50%

dostatočný

49% - 30%

nedostatočný

29% - 0%

Pri písomnej práci má žiak právo nahliadnuť do opravenej písomnej práce. Výsledky písomných prác žiakom vyučujúci oznámi najneskôr do 14 dní. Žiak sa môže ústne vyjadriť k hodnoteniu písomnej práce. Kontrolné písomné práce sú zaraďované do vyuč. procesu podľa rozhodnutia vyučujúceho.

c) zadané práce: hodnotia sa (prezentácie, referáty, projekty, zvukové a audiovizuálne nahrávky) po stránke odbornej, grafickej, používania odbornej terminológie, schopnosti aplikácie a využitia literatúry. Práce sa žiakom zadávajú v súvislosti s tematickým celkom, konkrétnym učivom alebo po exkurzii. S kritériami hodnotenia jednotlivých zadaní a prác sú žiaci vopred oboznámení. Hodnotí sa obsahová úplnosť a primeranosť, používanie odbornej terminológie, zrozumiteľnosť, štylistika, pravopis, fonetika, úroveň prezentácie, grafické, zvukové, obrazové spracovanie zadania, dodržanie termínu odovzdania.

 

Celková klasifikácia

Predmet PRAX pozostáva v jednotlivých ročníkoch z viacerých častí. Hodnotenie a klasifikácia v predmete sa uskutočňuje v súlade so zásadami a princípmi formulovanými v ŠkVP. Projekty žiakov sa hodnotia známkami podľa kritérií, ktoré sú vopred stanovené. Sú špecifické pre každý projekt a žiaci sú s nimi dopredu oboznámení. Ak žiak nevypracuje zadaný projekt, cieľom ktorého je preveriť nadobudnuté vedomosti a prakticky overiť získané zručnosti, ktorý je nosným projektom bloku praxe, je hodnotený výslednou známkou nedostatočný z tohto bloku predmetu prax. Projekt je povinný dopracovať a odovzdať vyučujúcemu na hodnotenie a klasifikáciu. 

Výsledná klasifikácia žiaka v predmete prax sa vypočíta ako vážený priemer známok jednotlivých blokov predmetu.

Ročník

Bloky

Vážený priemer

I.

Spoznávajme sa + Technické vybavenie PC

S+T/2

II.

Komunikačné zručnosti+Hospodárska korešpondencia+Informačné fondy

K+3H+2I/6

III.

Bázy dát+ Informačné fondy+Informačné systémy a služby+Hospodárske informácie

B+I+2S+2H/6

IV.

Bázy dát+ Informačné fondy+Mediálna výchova+ Účtovníctvo

B+2I+M+2U/6

Ak žiak dostane z ktoréhokoľvek bloku v príslušnom ročníku hodnotenie nedostatočný (alebo neklasifikovaný), celkové hodnotenie predmetu bude tiež nedostatočný (alebo neklasifikovaný). Ďalej sa bude postupovať v zmysle platnej legislatívy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a cvičeniach sa hodnotí